JACOB A. RIIS: MEDLEMSTILBUD 24. JUNI 2022

Jacob A. Riis Museum kan i samarbejde med Ripensersamfundet tilbyde medlemmer af Ripensersamfundet en introduktion til museet og efterfølgende byvandring ‘I Jacob A. Riis’ fodspor’ til særpris. Arrangementet finder kun sted fredag den 24. juni 2022 kl. 15:30-18.

Læs mere her.

Foto: Sydvestjyske Museer

RIPENSERSAMFUNDETS DANNELSESLEGAT

Ripensersamfundet har oprettet et nyt legat, Ripensersamfundets Dannelseslegat.

Legatet  gives til alment dannende formål, der bidrager til personlig udvikling som forberedelse til at starte en videregående uddannelse. Som anerkendelsesværdige formål regnes støtte til højskoleophold, studierejser, kurser, ulønnede praktikophold og andet med relevans for et evt. senere studievalg.

Legatet er på 5.000 kr. og uddeles to gange årligt med ansøgningsterminer 1. juni og 1. december.

Legatet kan søges af medlemmer af Ripensersamfundet, som er dimitteret fra Ribe Katedralskole inden for de sidste 2 år. Elever i afgangsklasserne kan ansøge til juni terminen i det år, de dimitteres, forudsat at de har søgt om optagelse i Ripensersamfundet.

Legatmodtageren forpligter sig til at skrive en beretning på ca. 6.000 tegn, inklusive mellemrum, som beskriver, hvad det bevilgede beløb er brugt til, og hvordan aktiviteten er forløbet. Beretningen, som påregnes publiceret på Ripensersamfundets hjemmeside eller i Ripenserbladet, indsendes senest 6 måneder efter aktivitetens afslutning til Ripensersamfundet.

Nærmere detaljer og ansøgningsskema findes på Ripensersamfundets hjemmeside på adressen https://ripensersamfundet.dk under menuen Legater (https://www.ripensersamfundet.dk/ripensersamfundets-dannelseslegat)

MINDEORD OM CARL RISE DAMKJÆR 1932-2022

Af Knud William Kastrup, tidligere formand for Ripensersamfundet
Carl Rise Damkjær 2017

Carl Rise Damkjær, cand.polyt. og HD, var født 26.6.1932 og afgik ved døden 1.5.2022, 89 år gammel.

Carl Rise Damkjær (Carl) blev matematisk student i 1951 og blev gift med sin studenterkammerat, tandlæge Agnes Rise Damkjær. 

Begge tog de aktivt del i Ripensersamfundets aktiviteter og deltog begge i Ripensersamfundets generalforsamling 26. februar 2022.

Carls betydning for Ripensersamfundets udvikling kan ikke overvurderes.

Sammen med Ejvind Veisig var han ansvarlig for Ripensersamfundets organisatoriske udvikling i en lang årrække og skabte den struktur, som i dag danner grundlag for foreningens og Ripenserbladets funktion.

Ved 100 års jubilæumsfesten blev Carl og Ejvind udnævnt til æresmedlemmer af Ripensersamfundet og dermed hædret for deres indsats for genrejsning af Ripensersamfundet

Sammen med Ejvind beskrev Carl i Ripensersamfundets Jubilæumsskrift (2012) i detaljer den omfattende indsats, under overskriften ”Ripenser-Samfundets renæssance”, hvortil henvises. Her skal kun omtales nogle hovedpunkter i deres indsats.

Carl var bestyrelsesmedlem i Ripensersamfundet i en årrække fra 1961-1967 og fra 1973- 1984. Han var i en periode kasserer og yderligere medlem af repræsentantskabet 1967- 1973. I alt blev det til 23 år i foreningens tjeneste.

Efter at Ripensersamfundet på det nærmeste blev opløst i 1937, hengik der omkring ti år inden der blev gjort forsøg på at genoplive foreningen. Især Rektor Johannes Jørgensen gjorde en betydelig indsats med opfordringer til at slutte op om foreningen. Nogen egentlig organisationsstruktur eksisterede ikke og antallet af medlemmer var yderst beskedent. De forskellige indsatser for at øge dette bar kun ringe frugt.

I 1961 deltog Carl og Ejvind i Ripensersamfundets generalforsamling som menige medlemmer. Carl fremlagde et forslag til vedtægtsændringer og oprettelse af et repræsentantskab med repræsentanter fra de forskellige årgange.  Carl blev indvalgt i bestyrelsen, og herefter gik det stærkt takket være hans kolossale indsats. Hans organisatoriske uddannelse og engagement fornægtede sig ikke i udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser og rapporteringer. Han var inde over alle områder, regnskaber, aktivgruppen, arrangementsudvalget og legatudvalget. Han styrede foreningen som en grå eminence og beklædte som sådan aldrig formandsposten. Personer som varetog diverse særområder var næppe i tvivl om, hvad der forventedes af dem.

Indsatsen bar frugt. Der blev arrangeret fester både i København og Ribe og Ripenserbladets layout og indhold blev moderniseret med billeder og i forbindelse med udsendelse af jubilarservice blev den første jubilarreception afholdt i 1977 og har eksisteret siden. Medlemsantallet steg fra omkring 100 medlemmer i 1955-56 til 1400 medlemmer i 1983 da Carl trådte tilbage. Foreningen stod nu som en robust struktur med faste retningslinjer for afvikling af diverse aktiviteter, regnskabsaflæggelse, vedtægter og arrangementer etc., som er gældende i dag.

Selvom Cart trak sig tilbage fra bestyrelsen viste han og Agnes en aldrig svigtende interesse for foreningen og dens trivsel. Medlemmer som bestred kassererposten kunne ved generalforsamlingen imødese kritiske bemærkninger dog altid ledsaget af konstruktive bemærkninger. 

Ved translokationen og jubilarreceptionen var Agnes og Carl trofaste gæster.  Alt afspejlede at Carl så på foreningen som sit hjertebarn, bakket op af Agnes.

Carls deltagelse i generalforsamlingen i februar, kort før sin bortgang, afspejlede dette.

Æret være hans minde!

JUBILARSERVICE 2022

Som noget nyt lancerer vi ‘Jubilarservice’ her på hjemmesiden. Denne service skal ses som en fortsættelse af Ripenserbladets jubilarservice, som findes i aprilnummeret.  Blandt andet vil man der kunne finde de lister over samtlige dimittender fra jubilarårgangene som omtalt i aprilnummeret af Ripenserbladet på side 24.

Gå til siden her.

Translokationen 2020

NYT NUMMER AF RIPENSERBLADET OG REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Så er aprilnummeret af Ripenserbladet på vej ud til foreningens medlemmer med bl.a. jubilarservice. Nærmere omtale kan ses her. Er du medlem kan du også få adgang til bladet her på hjemmesiden gennem det link, der er sendt ud med nyhedsmailen. Linket kan også fås ved henvendelse til webmaster på mail eller telefon 5050 8495.

Endvidere er referatet af generalforsamlingen lagt op her på hjemmesiden her.

Boganmeldelse

Ulrik Høj Johnsen, Schuyler Jones, Torkil Funder & Taj Khan Kalash (eds): Toward the horizon. Lennart Edelberg and the Danish Hindukush research. Aarhus, Moesgaard Museum, 2021.

Ripensersamfundets formand Hans Jørn Kolmos har anmeldt denne spændende bog:

I det gamle geografilokale på Ribe Katedralskole står et stort hvidt vitrineskab med eksotiske ting, som blev indsamlet af lektor Lennart Edelberg (1915-1981) på hans ekspeditioner til den afghanske provins, Nuristan. Det er manden og ekspeditionerne, som denne bog handler om, og lad det være sagt med det samme: det er en utroligt spændende bog.

Læs anmeldelsen her.