DIMITTENDFONDETS LEGAT

Dimittendfondets legat er Ripensersamfundets helt eget legat.
Det får tilført de midler, som betales af medlemmerne udover det fastsatte kontingent.
Endvidere blev legatets formue øget gennem en gavmild donation fra et anonymt medlem i forbindelse med Ripensersamfundets 100-års jubilæum i 2012 og ved tilførsel af en større sum fra Ripensersamfundet i 2014.

Legatet uddeles under translokationen uden ansøgning, men efter indstilling fra Katedralskolen.

Legatet skal gå til en elev, der har

  • bidraget til sammenholdet på skolen,
  • taget initiativ til gavn og glæde for skolens og byens unge på tværs af uddannelser,
  • bidraget til sammenholdet på tværs af skolens to ungdomsuddannelser,
  • optrådt ansvarsbevidst og dygtigt i dagligdagen og i forbindelse med arrangementer på skolen,
  • engageret sig i kammeraternes hverdag på skolen, både socialt og fagligt,
  • engageret sig i at fremme elevernes trivsel og deres udbytte af undervisningen,
  • udvist overblik og talent for at organisere og styre arrangementer for skolens elever, eller
  • optrådt med smittende godt humør og vist mod på nye initiativer.

Den elev, der indstilles, skal have opfyldt nogle af disse kriterier.

Da det jo altid er en glæde at kunne uddele gaver til unge nyudklækkede dimittender, vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at støtte fondet. Det kan gøres ved at indbetale et beløb til fondets konto, stort eller lille.

Brug kontonummer: 9738-1961144.
Mærk indbetalingen RDF.

Vedtægter for Ripensersamfundets Dimittendfond

§ 1. Ripensersamfundets Dimittendfond er oprettet af Ripensersamfundet, jf. § 2, c, i Ripensersamfundets vedtægter, og dets formål er at yde legater til dimittender fra Ribe Katedralskole.

§ 2. Dimittendfondet administreres af Ripensersamfundets bestyrelse, jf. § 2,c, i Ripensersamfundets vedtægter.
Stk. 2. Ripensersamfundets revisor er tillige Dimittendfondets revisor.
Stk. 3. Ripensersamfundets formand, eller i dennes fravær næstformanden, og et bestyrelsesmedlem i forening forpligter Dimittendfondet i alle retsforhold.

§ 3. Dimittendfondets indtægter er følgende:
a. De i Ripensersamfundets vedtægter § 4, 2. pkt., nævnte beløb.
b. Renter o. lign.
c. Midler, der er skænket eller testamenteret Dimittendfondet.
d. Midler fra Ripensersamfundet, der efter beslutning på Ripensersamfundets ordinære
generalforsamling, overføres til Dimittendfondet.

§ 4. Dimittendfondets udgifter er følgende:
a. Legater.
b. Administrationsudgifter.

§ 5. Beslutning om tildeling af legat træffes af Ripensersamfundets bestyrelse.
Stk. 2. Tildelingen skal normalt ske efter indstilling fra Ribe Katedralskole
Stk. 3. Ripensersamfundets bestyrelse fører en protokol over de i årets løb bevilgede legater. Protokollen kan enten være elektronisk eller på papir.

§ 6. Dimittendfondets regnskab holdes adskilt fra Ripensersamfundets regnskab.
Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 3. Regnskabet skal forelægges på Ripensersamfundets ordinære generalforsamling i februar til godkendelse.

§ 7. Dimittendfondets midler skal til enhver tid være anbragt til bedst mulig forrentning og på fuldt betryggende vis i pengeinstitut, eller i rentebærende indenlandske obligationer, efter beslutning af Ripensersamfundets bestyrelse.

§ 8. Hvis Ripensersamfundet opløses, skal Dimittendfondets midler – medmindre anden beslutning træffes på den anden af de to på hinanden følgende generalforsamlinger, jf. § 15, 2. pkt., i Ripensersamfundets vedtægter – overdrages til Ribe Katedralskoles stipendiefond til forvaltning.

§ 9. Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling i Ripensersamfundet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er derfor.

§ 10. Vedtægterne træder i kraft den 1. marts 2010.
Vedtaget på Ripensersamfundets generalforsamling den 27. februar 2010.